MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

30 Haziran – 1 Temmuz 2012 tarihlerinde toplanan ve Medya Okuryazarlığı Dersi Çalışma Grubu ile Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı Çalışma Grubu olmak üzere 2 bölüm halinde çalışan Medya Okuryazarlığı Çalıştayı, hazırlanan çalışma grubu raporlarına dayanarak aşağıdaki hususları tavsiye eder:

Medya Okuryazarlığı Dersi Çalışma Grubu, ekli raporda ifade edilen görüşler göz önünde bulundurularak temel olarak tüm uygulamalarda,

* Medya okuryazarlığı dersinin, uygulama ağırlıklı olarak (medya analizi ve üretimi) planlanıp yürütülmesini,

* Yaşam boyu öğrenme kapsamında medya okuryazarlığı eğitiminin, öğrenci öğretmen aile üçgeninde ele alınmasını,

* Konuyla ilgili paydaşların (kamu kuruluşları, STK’lar, medya kuruluşları, sendikalar vb..) ve öğretmenlerin, katılımcı bir anlayışla sürece dahil edilmesini

öngörmektedir.

 

Bu temel prensipler ışığında yürütülecek uygulamalarda aşağıdaki öneriler belirlenmiştir:

* Okul öncesinden itibaren bütün eğitim kademelerinde (ilkokul, ortaokul ve lise) ilgili derslerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek verilmelidir.

* Ortaokul düzeyinde bu dersin bağımsız bir seçmeli ders olarak yerini alması ağırlıklı olarak önerilmiştir. Bu derste ölçme değerlendirme alternatif yöntemlerle (portfolyo düzenlenmesi vs..) yapılmalıdır. Seçmeli dersin veliler tarafından değerlendirilebilmesi için yeterli bilgilendirme yapılmalı ve bu seçimin elektronik ortamdan yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı oluşturulmalıdır. Ancak bu düzeyde zorunlu olmasını destekleyen fikirler de vardır.

* Lise düzeyinde “medya okuryazarlığı ve uygulamaları” veya başka adlar altında aynı temada bir ders, seçmeli olarak sunulmalıdır.

* Medya okuryazarlığıyla ilgili program içerikleri sürekli yenilenmelidir. Bu konuda içeriklerin tespiti için kapsamlı bilimsel ihtiyaç analizleri yürütülmelidir. Temel medya okuryazarlığı becerilerini esas alarak tematik yaklaşım başta olmak üzere farklı yaklaşımlardan da faydalanılması (siber zorbalık, şiddet, çevreye duyarlılık, bilinçli tüketim, evrensel değerlerin desteklenmesi – cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık vb..) gerekmektedir. İçerik oluşturulurken öğrencilerin kullandıkları medya ortamlarının ağırlıkları göz önüne alınmalıdır.

* Medya okuryazarlığı dersinin öğretim materyalleri hem yazılı hem de kitle iletişim araçları ortamlarında düzenlenmelidir. Bu materyaller, belli bir platformda (www.medyaokuryazarligi.org.tr) öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin hizmetine sürekli güncellenerek sunulmalı, FATİH Projesi kapsamında ve Z-kitap ortamlarında yerini almalıdır. Öğretmenler, bu kaynaklardan hem kullanıcı, hem üretici olarak faydalanmalıdır.

* Her yıl farklı bir temada olmak üzere ulusal ve yerel paydaşlar da sürece dahil edilerek okullarda medya okuryazarlığı haftası düzenlenmelidir. Bu hafta kapsamında eğitim setleri hazırlanıp ortaya çıkan ürünler, okul ortamında paylaşılmalıdır.

* Medya okuryazarlığı dersi, alanında yetkin öğretmenler tarafından verilmelidir. Ancak öğretmenler çeşitli kaynaklardan gelebilmelidir. İletişim fakültesi mezunu öğretmenler olabileceği gibi, sosyal bilgiler, Türkçe alanlarından gelen öğretmenler de olabilir. İletişim fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon almaları sağlanmalıdır. Türkçe, sosyal bilgiler gibi diğer disiplinlerden gelen öğretmenlerin ise iletişim fakültelerinde tezli ya da tezsiz yüksek lisans yaparak yetkinliklerin sağlanması teşvik edilmelidir.

* Halihazırda bu dersi veren öğretmenlerin mesleki gelişmelerinin sağlanması için  mesleki hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Bu eğitimler, iletişim ve eğitim fakültelerinden alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülmelidir.

* Bu çalıştayın kurumsallaştırılarak sürekliliğinin sağlanması ve sekreteryasının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yürütülmesi önerilmiştir.

 

Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı Çalışma grubunda;

* Medya ve medya okuryazarlığı kavramı tanıtılması,

* Sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması ve arttırılması,

* Kurumlar arasında ortak çalışma, organizasyon ve görev tanımının yapılması,

* Aktif yurttaşlığın sağlanması,

* Bilinçli izleyici ile ilgili çalışmaların yapılması,

* Üniversitelerin katılımının sağlanması,

* Ailenin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması,

* Ruh ve beden sağlığına ilişkin olumsuz etkilere yönelik çalışmalar yapılması,

* Dini ve ahlaki değerlerin çarpıtılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması,

* İnsan hakları ihlallerine ilişkin çalışmalar yapılması tavsiye edilmiştir.